WAAROM EEN ARCHITECT INSCHAKELEN?

Wij ondersteunen je van begin tot eind.

 

Vaak aarzelen mensen voor zij de hulp van een architect inroepen bij een vraag die zij hebben over plannen voor een nieuwbouw of een verbouwing.

Een architect kan je echter van dienst zijn nog voordat er echt een ontwerp nodig is.

En als je eenmaal het besluit hebt genomen om en ontwerp- en bouwtraject in te gaan, kan de architect je daarin begeleiden, je inspireren met ideeën en je veel werk uit handen nemen. Er komt namelijk nogal wat kijken bij het realiseren van je droomhuis!

 

Om te beginnen kunnen wij je helpen met het helder op een rij zetten van je 'programma van eisen'; alle zaken die je wilt realiseren in het nieuwe huis, zowel functioneel als esthetisch. Daarnaast controleren wij altijd in het gemeentelijke bestemmingsplan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de locatie en vertalen wij dat naar jouw situatie en jouw ideeën en wensen. Hiermee voorkom je teleurstellingen in een later stadium, als er bijvoorbeeld beperkingen worden gesteld aan het bouwoppervlakte, de hoogte of het bouwvolume. Voor veel gebieden geldt ook een welstandsnota, die bepalend kan zijn voor de uitstraling van de nieuwe woning.

Als je in een vroeg stadium deze zaken helder op een rij zet weet je waar je aan begint, en voorkom je het onnodig uitgeven van geld en energie aan niet-realistische plannen.

HOE ONTWERP JE EEN WONING?

We geven het ontwerptraject vorm, samen met jou.

 

Hoe eenvoudig het misschien ook lijkt, het vergt veel kennis en vooral het vermogen tot integreren van veel verschillende randvoorwaarden, om tot een goed ontwerp voor een woning te komen; dat is het werk van de architect. Een goede architect vertaalt een programma van eisen in een ruimtelijk ontwerp dat voldoet aan alle regelgeving, maar dat ook nog eens volledig aansluit bij de verwachtingen en wensen van jou als opdrachtgever; over uitstraling, comfort, gebruik en sfeer.

 

Na een eerste kennismakingsbespreking waarin wij goed luisteren naar jouw ideeën en plannen (en waarvoor wij geen kosten in rekening brengen), kunnen wij een overzicht maken van de diensten die wij kunnen bieden, met een duidelijke opgave van de kosten van onze werkzaamheden.

 

Daarna volgt er een aantal fases: van schetsontwerp tot definitief ontwerp en indiening van de bouwaanvraag. En van technisch ontwerp, aanbesteding en uitvoering tot oplevering. Na goedkeuring van elke fase wordt opdracht gegeven voor de volgende fase, maar kan er ook zonder verdere verplichtingen wederzijds afscheid van elkaar worden genomen als een van beide partijen zich daar prettiger bij voelt.

 

Het eerste deel van een ontwerp-traject is in feite een inventarisatie van jouw wensen die door ons worden vertaald in een schetsontwerp. We houden daarbij dan al rekening met de ruimtelijke randvoorwaarden die door de gemeente zijn vastgesteld.

In een schetsontwerp is nog niet alles vastgelegd maar gaat het met name om het concept van het ontwerp: wat is het vormgevings-idee, welke sfeer wordt er gezocht en welke uitstraling zal de woning krijgen.

 

In een voorlopig ontwerp worden deze ideëen verder uitgewerkt in een maatvast plan. Hierin wordt al duidelijk welke ruimtes er gemaakt worden en hoe groot alles wordt. In deze fase worden vaak nog verschillende varianten uitgeprobeerd en verandert er nog veel.

 

Zodra de uitgangspunten helder zijn en je daar ook echt achter staat en enthousiast over bent, wordt er een definitief ontwerp getekend waarin nu ook het materiaalgebruik, detaillering, constructie en installaties worden vastgelegd.

 

Tot en met het moment van het indienen van de bouwaanvraag zit je in het ontwerp-traject. In deze fasen gaat het er met name om hoe de woning er van binnen en van buiten uit gaat zien en hoe je de woning kan gaan gebruiken.

HOE GAAT HET HUIS ER UIT ZIEN IN WERKELIJKHEID?

Wij visualiseren op verschillende manieren het ontwerp

 

Vaak is het lastig voor een 'leek' om zich voor te stellen hoe het gebouw of de ruimte er uiteindelijk uit gaat zien op basis van de technische tekeningen. Architecten gebruiken verschillende middelen om een indruk te geven van de ruimte, de lichtval en de materialen. Een architect kan inzichtelijk maken hoe het ontwerp er in de realiteit uit komt te zien.

 

Tijdens het ontwerptraject maken wij gebruik van verschillende technieken om het ontwerp inzichtelijk te maken. We maken schetsen met de hand, vooral ook tijdens de besprekingen met jou. We hebben altijd een schetsrol bij de hand, waarop we verschillende alternatieven kunnen laten zien, of door een eenvoudige perspectief een indruk van de ruimte kunnen geven.

In de ontwerpfase maken wij vaak een makette om uit te zoeken hoe het gebouw in elkaar komt te zitten. Als we richting definitief ontwerp gaan kunnen we de tekeningen in de computer visualiseren door middel van een 3d-model.

Van diverse materialen kunnen wij stalen voor je bestellen, zodat je een overzicht krijgt van kleuren en texturen, en je een duidelijk handvat heeft bij het kopen van bijvoorbeeld meubelen.

 

Deze visualiseringsmogelijkheden bieden we aan naar gelang de omstandigheden; als je er behoefte aan hebt of als het bijvoorbeeld gewenst wordt door buurtbewoners of de gemeente. Uiteraard beslissen we dit altijd in overleg. Van te voren geven we in ieder geval duidelijk aan wat de kosten zijn die eraan zijn verbonden.

WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG VOOR EEN BOUWAANVRAAG?

Wij coördineren alles voor je.

 

Het indienen van een bouwaanvraag is, zodra we het over grondige verbouw of nieuwbouw hebben, een kwestie van afstemming en zorgen dat de juiste stukken en informatie bij de gemeente terecht komen. Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal via het omgevingsloket, het OLO. Meestal zal de architect de centrale spil zijn bij het indienen van de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de bouw-opgave, is het meestal noodzakelijk externe adviesbureaus in te schakelen die gespecialiseerd zijn in bouwfysisch advies (m.b.t. daglicht, ventilatie, energie-prestatie), constructief advies en brandveiligheidsadviezen. De architect verwerkt deze adviezen in het ontwerp en zorgt ervoor dat alle rapportages op de juiste wijze worden ingediend.

 

Op het moment dat een definitief ontwerp wordt uitgewerkt worden ook andere adviseurs bij het traject betrokken, zoals de constructeur, de bouwfysicus (ventilatie, daglicht, energie-prestatie) en eventueel een installatieadviseur en een kosten-adviseur. Een deel van deze adviezen is ook noodzakelijk om een goede bouwaanvraag in te kunnen dienen.

 

Wij zorgen ervoor dat de juiste adviseurs op basis van de juiste vragen bij het traject worden betrokken. We beoordelen de offertes van de adviseurs, coördineren de werkzaamheden zodat alles gestroomlijnd verloopt, en verwerken de adviezen in het ontwerp.

 

Als alles op elkaar is afgestemd, kunnen wij de stukken digitaal indienen bij het OLO, waar we een vaste gebruikersregistratie voor hebben. Wij nemen aansluitend ook altijd contact op met de bouwinspecteur om zo snel mogelijk te horen of er nog aanvullingen worden gevraagd ten opzichte van de ingediende stukken. We houden de termijnen in de gaten, vooral ook als er sprake is van bezwaren door belanghebbenden.

 

Wij hebben een ruime ervaring met het aanvragen van bouwvergunningen en weten precies aan wat voor voorwaarden een bouwaanvraag moet voldoen. In het overleg met de gemeente zijn wij de tussenpersoon; wij voeren alle correspondentie met de diverse afdelingen. Ook hierbij coördineren wij de werkzaamheden van de adviseurs. Zo weet je zeker dat alle benodigde stukken tijdig op de juiste plek worden ingediend.

HOE WERKT DE WELSTANDSCOMMISSIE?

Onze ervaring zorgt voor een vlot traject.

 

De welstandscommissie van een gemeente bestaat doorgaans hoofdzakelijk uit architecten, die een plan beoordelen of het voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'. Vaak toetsen zij dat op basis van een welstandsnota of aan een beeldkwaliteitsplan, die zijn opgesteld voor het gebied waarin gebouwd gaat worden. In zo’n nota staat vaak aangegeven dat nieuwbouw moet aansluiten op de schaal en op de stijl van bouwen die kenmerkend is voor het betreffende gebied. Soms is dat heel nauwkeurig omschreven, maar vaak is er ook heel veel ruimte om te maken wat je zelf mooi vindt. Het is aan de architect om deze aanwijzingen op een kundige wijze te verwerken in het ontwerp.

 

Wij merken in de praktijk dat het vaak een voordeel is dat wij als mede-architecten 'dezelfde taal spreken' als de commissie, waardoor wij bij een welstandsbespreking goed kunnen inschatten met wat voor insteek wij het plan presenteren. Wij houden van te voren goed rekening met de eisen die stedenbouwkundig en op het vlak van beeldkwaliteit en welstand gesteld worden.

De welstandscommissie kan nooit dicteren hoe een gebouw er exact uit dient te zien: het overleg is altijd een dialoog en er wordt alleen geoordeeld over het voorliggende ontwerp. Wij zien die dialoog mede als een uitdaging voor het ontwerp-proces. Het kan best zo zijn dat het ontwerp zelfs nog beter wordt door een aanpassing die voortkomt uit het welstands-overleg. Je wordt dan als het ware weer even gedwongen van buitenaf naar het ontwerp te kijken en dat onthult soms “blinde vlekken”.

Het is ons nog altijd gelukt om het ontwerp te realiseren waar de opdrachtgever blij mee is, waar we zelf volledig achter staan en dat positief is beoordeeld door de welstandscommissie.

HOE KIES IK EEN AANNEMER EN HOE KRIJG IK EEN GOEDE PRIJS?

Wij instrueren de aannemer en houden hem scherp.

 

Er zijn verschillende manieren om aannemers te selecteren en te benaderen voor het maken van een prijsopgave. Een aanbesteding biedt aannemers de mogelijkheid om voor een vaste prijs in te schrijven, in concurrentie. Dit geeft je de zekerheid dat je niet te veel betaalt. Maar vaak wordt ook gekozen voor een zogenaamd bouwteam, waarbij de aannemer vooraf wordt geselecteerd en hij meedenkt tijdens het ontwerpproces. In dat geval heb je eerder inzicht in de prijsstelling. Er zitten nog allerlei varianten tussenin, maar voor een juiste keuze is het van belang dat de architect samen met jou de voors en tegens op een rij zet. Bij de keuze voor een aannemer speelt de architect een belangrijke rol. Hij zorgt voor een goede omschrijving van de werkzaamheden (het bestek) en houdt de begroting van de aannemer kritisch tegen het licht.

 

Wij hebben geen vaste verbindingen met aannemers. We hebben natuurlijk wel, door onze ervaringen met eerdere projecten, een goed beeld van datgene wat de markt te bieden heeft. Maar vaak komt het ook voor dat een opdrachtgever zelf een of meerdere aannemers kent of aanbevolen heeft gekregen. Daar staan wij altijd voor open. In samenspraak met jou zullen we adviseren over de wijze van aanbesteden; in bouwteam of een aanbesteding, of een prijsopgave met een open begroting. We zullen de voor- en nadelen toelichten en voor jouw situatie de beste manier van werken adviseren. Wij kunnen open begrotingen kritisch doornemen en zorgen voor een realistische prijs. Als het plan iets complexer wordt, is het soms ook verstandig om er een aparte bouwkostenadviseur bij te halen die al bij voorbaat de bouwkosten raamt. In het geval van een bouwteam kan zo’n expert ook juist zorgen voor een goede marktconforme prijs. Ook het traject van bezuinigen als de aannemer boven het budget komt met zijn aanbieding, zien wij als een belangrijk onderdeel van het proces. We zorgen er dan samen voor dat de kwaliteit en het beeld overeind blijven, maar dat er toch volgens het budget gebouwd kan gaan worden.

HOE HOUD IK CONTROLE OP DE UITVOERING?

Wij bewaken de kwaliteit tijdens de bouw.

 

De bouw van je huis is een intensief traject waarin veel gebeurt. Soms kun je het tempo amper bijhouden terwijl het in een andere fase lijkt of er helemaal niets gebeurt en er niet hard gewerkt wordt. De aannemer dient te zorgen voor een volledige planning van het hele bouwtraject, waardoor er vooraf inzicht is in de bouwtijd en wanneer alle onderdelen van het bouwproces plaatsvinden. Behalve het bouwtempo is uiteraard ook de kwaliteit van uitvoering van groot belang. De architect kan door regelmatig de bouw te bezoeken die kwaliteit in de gaten houden en sturen. Hij dient tevens als vraagbaak voor de aannemer bij het oplossen van onverwachte zaken of detail-uitwerkingen die nog niet op tekeningen stonden.

 

Tijdens de bouw kunnen wij verschillende rollen vervullen, afhankelijk van jouw wensen ten aanzien van de intensiteit van bouwbegeleiding van onze kant. Dit kan variëren van een rol op afstand, waarbij wij beschikbaar zijn voor vragen van de aannemer en het eventueel maken van aanvullende tekeningen of bedenken van oplossingen voor kwesties die zich tijdens de bouw voordoen, tot een volledige bouwbegeleiding waarbij wij wekelijks op de bouw aanwezig zijn voor overleg en ter controle van het bouwproces.

Je kunt ervoor kiezen om zelf een actieve rol te hebben in het toezicht op de bouw, omdat je het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de bouw van je huis, maar je kunt ook alles aan ons overlaten; dan zorgen wij ervoor dat alles correct wordt uitgevoerd.

Kortom, een architect kan meer voor je betekenen dan alleen het maken van een mooi en passend ontwerp!

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij ons honorarium voor je terugverdienen; door efficiënt ontwerp, door een vlot traject, door onderhandelingen over de prijs met de aannemer en door het scherp inzichtelijk houden en managen van meer- en minderwerk.

 

Maar bovenal zorgen wij ervoor dat jouw droomhuis wordt gerealiseerd; door goed te luisteren, jouw ideeën te vertalen in een verrassend ontwerp en ervoor te zorgen dat dat ontwerp gemaakt wordt.

 

We zullen met elkaar een intensief traject ingaan, waar iedereen na afloop met veel plezier aan terugdenkt. Voor zo’n gezamenlijke reis moet je wel het gevoel hebben dat het “klikt”. Daarom maken we graag kennis om alles wat hierboven kort omschreven staat verder toe te lichten en te bekijken wat we voor je kunnen betekenen.

JE EIGEN WONING ONTWERPEN EN

(VER-)BOUWEN

Bureau Kroner architecten

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag