HERONTWIKKELING TU-WIJK

De Technische Universiteit Delft is al enkele jaren bezig met een omvangrijk en ingrijpend herhuisvestingsbeleid. De oudere TU-gebouwen in het Noordelijk TU-gebied komen daarmee vrij en zijn of worden door de TU op de markt gebracht voor herontwikkeling. Naar verwachting zal een groot deel van de gebouwen, die grotendeels rijksmonumenten zijn, herbestemd worden. Een aantal gebouwen zal echter naar alle waarschijnlijkheid worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarnaast is er op verschillende plaatsen ruimte voor nieuwbouw in het gebied.

 

RICHTLIJNEN

Omdat het huidige Noordelijk TU-gebied een sterke eenheid vormt in functie en beeld, is het van belang richtlijnen op te stellen voor de behandeling van bestaande gebouwen bij verbouw en hergebruik, en een stedenbouwkundig en architectonisch kader vast te stellen voor nieuwe gebouwen die in het gebied zullen worden ontwikkeld.

 

In het beeldkwaliteitsplan voor TU-noord worden stedenbouwkundige en architectonische richtlijnen en kaders vastgelegd en toegelicht.

 

Het definitieve beeldkwaliteitsplan is toegevoegd als bijlage aan het vigerend bestemmingsplan voor het noordelijk TU-gebied.

> STEDENBOUW

BKP TU-NOORD

 

Opstellen beeldkwaliteitsplan Noordelijk TU-gebied ten behoeve van herontwikkeling voormalige universiteitsgebouwen. Begeleiding en toetsing ontwikkelingstraject vanuit het beeldkwaliteitsplan namens gemeente Delft.

 

In opdracht van de gemeente Delft

 

Ontwerp: 2003

 

Projectteam: Mark Graafland, Jeroen van Wieren

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag